Governance


Cloudberry er et børsnotert selskap i en regulert bransje der vi blir kontinuerlig kontrollert, målt og vurdert etter resultatene vi oppnår, forretningspraksisen og etikken vår. Dette inspirerer til kontinuerlig forbedring.

Styringsorganer

 • Styret og ledergruppen utgjør selskapets styringsorganer.
 • Retningslinjer for virksomhetsstyring følger Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse for børsnoterte selskaper i Norge.
 • Cloudberry rapporterer i Corporate Governance Report 2022 og Annual Report om etterlevelsen av denne anbefalingen.

Eierstyring og selskapsledelse

 • Høy standard for eierstyring og selskapsledelse.
 • Integrerer våre ESG-mål (miljø, samfunn og virksomhetsstyring) i hele verdikjeden.
 • Retningslinjer for investeringsbeslutninger som tar hensyn til et bredt spekter av ESG-kriterier.
 • ESG-komite sikrer samsvar med selskapets bærekraftstrategi, samt drøfte og evaluere ESG-tema som er relevant for Cloudberry.

Etiske retningslinjer

 • Gjelder alle faser av innkjøp og anskaffelser.
 • Påser at leverandører følger retningslinjene, har god praksis, og gjelder også for underleverandører.
 • Les de etiske retningslinjene våre her.
 • Les de etiske retningslinjene for leverandører her.

Varsling er positivt

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten til en person som kan gjøre noe med det. Varsling er bra både for selskapet og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold dermed kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for oss.

Bruk gjerne vår varslingkanal til Cloudberry Group.

Du kan lese retningslinjene for varsling her.


De etiske retningslinjene for leverandører gjelder alle faser av innkjøp og anskaffelser. Vi påser at leverandørene følger retningslinjene, at de har god praksis internt og gjennom hele verdikjeden. Retningslinjene gjelder også for deres underleverandører. Vi gjennomgår de etiske retningslinjene for leverandører hvert år, for å sikre at de er oppdaterte og blir benyttet i våre prosjekter. Les de etiske retningslinjene for leverandører her.

Cloudberry oppfordrer ansatte og andre til å rapportere enhver mistanke om brudd på de etiske retningslinjene og andre uregelmessigheter. Bruk gjerne vår varslingkanal til Cloudberry Group.

Du kan lese retningslinjene for varsling her.

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal styrke gjennomslagskraften til internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Cloudberry har gjennomført aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer og redegjørelsen kan du lese her.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport.