Styrende organer


Mål om høy standard

Cloudberrys etiske prinsipper er under utvikling, og vil danne et etisk rammeverk som tydelig beskriver våre forpliktelser overfor oss selv som selskap, og vår atferd overfor våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, svindel, diskriminering og trakassering, og vi forplikter oss til en høy etisk standard med retningslinjer som blant annet fremmer mangfold.

Vi utvikler retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse basert på NUESs anbefaling for børsnoterte selskaper i Norge.


Videre har vi som mål å holde en høy standard for eierstyring og selskapsledelse. Vi utvikler i den forbindelse retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse basert på anbefalingen til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) for børsnoterte selskaper i Norge. Våre retningslinjer vil definere roller, ansvarsområder og forholdet mellom aksjonærer, styret og Cloudberrys ledelse. Cloudberrys styre vil i kommende årsrapporter rapportere om hvordan vi som selskap etterlever NUES anbefaling.