Governance


Cloudberry er et børsnotert selskap i en regulert bransje der vi blir kontinuerlig kontrollert, målt og vurdert etter resultatene vi oppnår, forretningspraksisen og etikken vår. Dette inspirerer til kontinuerlig forbedring.

Styret og ledergruppen er selskapets styrende organer. Retningslinjene våre for virksomhetsstyring bygger på Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, en anbefaling til børsnoterte selskaper i Norge, som er tilgjengelig på nettsiden til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). I rapporten Corporate Governance Report 2022 og i selskapets Annual Report rapporterer Cloudberry hvordan denne anbefalingen etterleves.

Cloudberry har en høy standard for eierstyring og selskapsledelse, og vi integrerer våre ESG-mål (miljø, samfunn og virksomhetsstyring) i hele verdikjeden. Vi har innført retningslinjer for investeringsbeslutninger som tar hensyn til et bredt spekter av ESG-kriterier.

Cloudberry har en egen ESG-komité. Komiteen skal sikre samsvar med selskapets bærekraftstrategi, samt drøfte og evaluere ESG-tema som er relevant for Cloudberry. Komiteen har ansvar for å evaluere, følge opp og integrere selskapets ESG-strategi i selskapets overordnede forretningsstrategi, og vurdere relevante ESG-initiativer.

Cloudberrys etiske retningslinjer beskriver hva vi forventer av alle som jobber for og på vegne av Cloudberry, herunder medarbeidere, styret og andre representanter for selskapet, og de beskriver vår kultur og vår væremåte.

Retningslinjene gir generell veiledning knyttet til anti-korrupsjon, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, helse og sikkerhet, forretningsetikk, overholdelse av lover og regler, innsidehandel og andre relevante spørsmål knyttet til selskapets virksomhet. De etiske retningslinjene blir gjennomgått og revidert hvert år. Les de etiske retningslinjene våre her.

De etiske retningslinjene for leverandører gjelder alle faser av innkjøp og anskaffelser. Vi påser at leverandørene følger retningslinjene, at de har god praksis internt og gjennom hele verdikjeden. Retningslinjene gjelder også for deres underleverandører. Vi gjennomgår de etiske retningslinjene for leverandører hvert år, for å sikre at de er oppdaterte og blir benyttet i våre prosjekter. Les de etiske retningslinjene for leverandører her.

Cloudberry oppfordrer ansatte og andre til å rapportere enhver mistanke om brudd på de etiske retningslinjene og andre uregelmessigheter. Bruk gjerne vår varslingkanal til Cloudberry Group.

Du kan lese retningslinjene for varsling her.

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal styrke gjennomslagskraften til internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Cloudberry har gjennomført aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer og redegjørelsen kan du lese her.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport.