Environmental


Cloudberry vurderer klimagassutslipp gjennom hele livsløpet for våre vannkraftverk og vindparker, og vi rapporterer årlig CO2-utslipp i tråd med standarden Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Vi vurderer vår virksomhet i tråd med EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter, og vi er forberedt på at våre vannkraftverk og vindparker skal rapporteres i samsvar med kravene i dette klassifiseringssystemet.

Vi har identifisert og vurdert de klimarelaterte risikoene og mulighetene våre i tråd med anbefalingene fra Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Les rapporten her.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport.

Tverrdalselvi4
Tverrdalselvi7
Tverrdalselvi

Downloads

Cloudberry EU Taxonomy Report 2023 (pdf)

Vannkraft

Vannkraftverk har ingen direkte CO2-utslipp og regnes derfor som en av de beste teknologiene for kraftproduksjon med tanke på klimautslipp. Utbygging og drift av vannkraftverk påvirker imidlertid vassdrag.

I Norge har det blitt produsert vannkraft i over 100 år, og denne virksomheten er strengt regulert av staten og konsesjonsmyndighetene. Cloudberry overholder disse, blant annet ved å ta hensyn til minstevannstand i magasinene, overvåke strømningsmønstre og biologisk mangfold og innføre tiltak ved behov.

Odal Vind fotograf Eivind Røhne 2
Odal Wind. Photo: Eivind Røhne

Vindkraft

Utbygging og drift av vindparker påvirker miljøet først og fremst ved at de er synlige i landskapet og legger beslag på areal. Vindparker er avhengige av gode vindforhold, så de blir vanligvis plassert høyt i terrenget eller i åpent landskap.

For Cloudberry er det viktig å ha en god dialog med lokalbefolkningen når nye prosjekter skal etableres. Cloudberry legger vekt på god informasjon og dialog med naboer og andre berørte om framdrift underveis og planer planlegger for området etter driftsstart.

Cloudberry ønsker å bygge større og færre turbiner for å ta mindre plass og synes mindre. Slik reduserer vi det berørte arealet og støynivået på bakken, samtidig som vi reduserer størrelsen på skyggeområdet og risikoen for iskast i kaldt vær.

Vindparker og tilhørende infrastruktur kan påvirke leveforholdene for dyr, insekter og planter. For å identifisere og minimalisere eventuelle negative konsekvenser av prosjektene, gjøres det gjøres det grundige undersøkelser av miljøet, naturen og dyrelivet. Undersøkelsenen må vise at risikonivået er akseptabelt, før prosjektet videreføres.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport.


Odal Vind fotograf Eivind Røhne 2
Hån januar
Hån januar3 16 9