Prosperity


Vi utvikler våre prosjekter og virksomheten med et langsiktig perspektiv, og verdsetter godt og tett samarbeid med våre kunder, aksjonærer, med grunneiere og lokalsamfunn der vi har våre aktivteter. Sammen skaper vi verdier i dag for fremtidige generasjoner.

Vi vil være en gode nabo og vi vil bidra for samfunnet. Vi bidrar til økonomisk vekst ved å tilby sysselsetting, lokal verdiskaping og trygg forsyning av fornybar energi i den pågående energiomstillingen. Vi betaler skatt til kommuner og inngår og overholder balanserte kommersielle avtaler med grunneiere. Når det er mulig og relevant, samarbeider vi med lokale aktører om bygging, drift og vedlikehold av prosjektene og anleggene våre.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport.

Sdg icons seven cloudberry

Vi støtter FNs bærekraftsmål

Cloudberrys ESG-rapportering og bærekraftsstrategi er i henhold til FNs bærekraftsmål.

  • Mål 5 Likestilling mellom kjønnene
  • Mål 7 Ren energi til alle
  • Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn
  • Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13 Stoppe klimaendringene
  • Mål 15 Livet på land
  • Mål 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Les mer om strategien, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport.