Social


Cloudberry er et helnordisk selskap og driver sin virksomhet i samsvar med lokale tradisjoner. Vi jobber i tråd med nordiske verdier, det vel etablerte trepartssamarbeidet og de økonomiske prinsippene som gir merverdi for samfunnet.

Cloudberry skal være et sted hvor det er trygt og gøy å gå på jobb, og vi vil bli ansett som en seriøs virksomhet og en god nabo. For å sikre full åpenhet om vår praksis, rapporterer vi på mangfold, inkludering, lønnspolitikk og lignende i års- og bærekraftsrapporten.

Våre samarbeidspartnere innenfor bygging og drift har retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet som vi påser at blir fulgt. Det gjennomføres en rekke tiltak for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen i utbyggingsprosjekter og under drift, som for eksempel opplæring av medarbeidere og underleverandører, og oppfølging av prosedyrer for varsling, registrering og rapportering av ulykker og andre avvik.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport

Cloudberrys arbeid med Åpenhetsloven

Utvikling og produksjon av fornybar energi skjer ikke uten eksepsjonelle mennesker som tar modige grep. Vi drives av mennesker og gjensidig tillit og respekt - både i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden. Lover og regler skal selvsagt overholdes og er viktig for at vi skal nå våre mål om å gjøre en forskjell og oppfylle vårt formål om å levere fornybar energi i dag og for fremtidige generasjoner.

Åpenhetsloven er en norsk lov og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal styrke gjennomslagskraften til internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Cloudberry har gjennomført aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og har utarbeidet en redegjørelse i samsvar med kravene etter åpenhetsloven. Redegjørelsen dekker hovedsakelig perioden 1. juli til 31. desember 2022. Men siden dette er det første året med rapportering i henhold til åpenhetsloven, inneholder rapporten også en oversikt over relevant arbeid knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er utført etter denne perioden.

Cloudberry har ved hjelp av en uavhengig tredjepart vurdert og avdekket risikoer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden. Aktsomhetsvurderingen avdekket negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er planlagt og iverksatt tiltak for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, , og Cloudberry har oppdatert og implementert retningslinjer og prosedyrer for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Den strategiske aktsomhetsvurderingen vil bli gjennomført årlig for å sikre at Cloudberry følger OECDs retningslinjer for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Les hele rapporten for å finne ut mer om hvordan Cloudberry har implementert og iverksatt tiltak for å etterleve åpenhetsloven.

Nedlastinger

Code of Conduct Cloudberry (pdf)

Cloudberry Etiske retningslinjer for leverandører (pdf)

Whistleblowing Policy Cloudberry (pdf)

Cloudberry Transparency Act Report 2022 (pdf)