Människor


Cloudberry har sina rötter i nordisk tradition med en företagskultur som bygger på principen om fackliga förhandlingar och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Vi tar ansvar för våra anställda och de samhällen där vi verkar på största allvar. I våra års- och hållbarhetsredovisningar beskriver vi vår lönepolitik och hur vi arbetar med frågor såsom mångfald och inkludering.

För att garantera säkerheten på arbetsplatsen under utvecklingsprojekt och pågående verksamhet genomför våra bygg- och driftspartners utbildning för anställda och underleverantörer. De har även säkerhetspolicyer som beskriver rutiner för anmälan av arbetsplatsolyckor och missförhållanden, visselblåsning osv.

Läs mer om vår strategi, våra prioriteringar och vårt resultat i vår hållbarhetsrapport

Ansatte sort hvit
F796c204 e3c0 41a8 8745 cec4a57a140d
På site

Cloudberry uppfyller kraven i Transparency Act

Att bygga infrastruktur för förnybar energi skulle inte hända utan exceptionella människor. Vi drivs av att skapa en kultur av ömsesidigt förtroende och respekt - både i vår egen verksamhet och i vår leverantörskedja. Att följa lagstiftningen och dela med oss av bästa praxis vid genomförandet är viktigt för att nå våra mål – att göra skillnad och uppfylla vårt syfte att tillhandahålla förnybar energi, idag och för framtida generationer.

Transparency Act är en norsk lag om företags transparens och arbete med mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagen syftar till att stärka genomslaget för internationella riktlinjer och principer för ansvarsfullt företagande, såsom FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Det huvudsakliga syftet med Transparency Act är att främja företagens respekt för mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i samband med produktion av varor, samt tillhandahållande av tjänster. Lagen ger också allmänheten rätt att få information om företagens hantering av dessa frågor.

Cloudberry har genomfört due diligence i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och har upprättat en rapport i enlighet med kraven i Transparency Act. Rapporten omfattar i huvudsak perioden 1 juli till 31 december 2022. Eftersom detta är det första året med rapportering enligt Transparency Act innehåller rapporten dock även en översikt över relevant arbete relaterat till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor som har utförts efter denna period.

Cloudberry har, med hjälp av en oberoende tredje part, bedömt och identifierat risker relaterade till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i vår egen verksamhet samt i vår leverantörskedjan. Riskbedömningen identifierade negativa effekter och väsentliga risker för negativa effekter på mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Åtgärder har vidtagits för att förhindra, mildra eller stoppa negativa effekter, och Cloudberry har uppdaterat och implementerat riktlinjer och förfaranden för att hantera den faktiska och potentiella negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Den strategiska due diligence-bedömningen kommer att genomföras årligen för att säkerställa att Cloudberry följer OECD:s riktlinjer för mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i leverantörskedjan.

Läs hela rapporten för att lära dig mer om hur Cloudberry har implementerat och vidtagit åtgärder för att anpassa sig till Transparency Act.

Länkade dokument

Code of Conduct Cloudberry (pdf)

Uppförandekod för leverantörer Cloudberry (pdf)

Whistleblowing Policy Cloudberry (pdf)

Cloudberry Transparency Act Report 2022 (pdf)