Bolagsstyrning


Cloudberry är ett börsnoterat bolag i en hårt reglerad bransch, vilket innebär att vi är ständigt övervakade, granskade och bedömda på basis av våra resultat och den praxis och de etiska normer som styr vår bransch. Vi utvecklas av att ständigt granskas – det inspirerar oss att ständigt bli bättre på det vi gör.

Våra viktigaste resurser är styrelsen, ledningen och medarbetarna. Bolaget styrs av vissa policyer som baserar sig på Den norska koden för bolagsstyrning (Den norske anbefalingen om selskapsledelse), som du hittar på Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelses hemsida NUES. Vi rapporterar om bolagets efterlevnad av denna kod i tapporten Corporate Governance Report och i bolagets Annual Report.

Förutom att vi har höga standarder när det gäller styrningen av bolaget, säkerställs efterlevnaden av våra ESG-mål (miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning) i hela värdekedjan. Vi har implementerat riktlinjer för våra investeringsbeslut som tar hänsyn till både positiva och negativa följder av projekten inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Cloudberry har inrättat en kommitté för frågor rörande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Syftet med kommittén är att säkerställa samordningen med bolagets hållbarhetsstrategi och att diskutera och utvärdera, följa upp och implementera bolagets ESG-strategi samt granska relevanta ESG-initiativ.

Cloudberrys uppförandekod ställer krav på alla medarbetare, styrelsen och övriga representanter för bolaget. I uppförandekoden beskrivs närmare de etiska kraven för alla som arbetar för och på uppdrag av Cloudberry. Koden ligger till grund för hur vi agerar och utför våra arbetsuppgifter och beskriver Cloudberrys etiska kultur och vilka krav som ställs på medarbetarnas beteende. Koden ger allmänna riktlinjer när det gäller antikorruption, efterlevnad av lagar och mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet, affärsetik, efterlevnad av lagar och förordningar, insideraffärer och andra relevanta frågor som rör bolagets verksamheter. Uppförandekoden granskas och revideras årligen. Du kan läsa vår uppförandekod här.

Vi har implementerat en uppförandekod för leverantörer som gäller under alla uppköpsfaser. Det är ett krav att alla leverantörer ska följa koden och Cloudberry förväntar sig att deras policyer, riktlinjer och åtaganden efterlevs av leverantörerna och deras underleverantörer i hela värdekedjan. Uppförandekoden för leverantörer kommer att granskas årligen för att säkerställa att uppförandekoden är i linje med projektens behov och utveckling. Läs uppförandekod för leverandörer här.

Cloudberry vill få kännedom om eventuella oegentligheter eller andra tveksamheter angående organisationen och verksamheten. Medarbetarna och intressenterna uppmanas att rapportera eventuella iakttagelser vid misstanke om brott mot uppförandekoden eller andra policyer. Gå in på vår rapportkanal whistleblowing för att anmäla missförhållanden inom Cloudberry-koncernen.

Läs vår whistleblowin-policy här.

Läs mer om strategi, prioriteringar och resultat i vår hållbarhetsrapport.

Transparency Act är en norsk lag om företags transparens och arbete med mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagen ger allmänheten rätt att få information om företagens hantering av frågor som rör mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Cloudberry har genomfört due diligence i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och har upprättat en rapport i enlighet med kraven i Transparency Act. Läs hela rapporten här.