Vår planet


Omtanken om vår planet ligger till grund för allt vi gör. Genom att producera förnybar energi bidrar vi till energiomställningen och därmed även till arbetet med att bekämpa klimatförändringarna, men vi är samtidigt medvetna om att våra projekt och anläggningar har en visuell påverkan och påverkar naturen. Med detta i åtanke letar vi alltid efter nya sätt att minimera vår miljöpåverkan. Vi har ett ansvar för att minimera våra utsläpp och den negativa påverkan vår verksamhet har på klimatet och miljön. Vår ambition är att uppnå nettoutsläpp senast år 2040.

Vi genomför livscykelanalyser av växthusgasutsläppen från våra vatten- och vindkraftverk, och redovisar årligen våra koldioxidutsläpp enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Vi gör ekonomiska bedömningar i enlighet med EU:s taxonomi och är beredda att redovisa verksamheten vid våra vattenkraftverk och vindkraftparker i enlighet med EU:s taxonomikrav. Vi identifierar och bedömer våra klimatrelaterade risker och möjligheter i linje med rekommendationerna från Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Les rapporten her.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

Länkade dokument

Cloudberry EU Taxonomy Report 2023 (pdf)

Vattenkraft

Ett vattenkraftverk har inga direkta koldioxidutsläpp och är en av de bästa energikällorna när det gäller utsläpp av växthusgaser. I Norge har vattenkraft producerats i mer än 100 år och miljöfaktorerna regleras strikt av regeringen och koncessionsmyndigheterna.

Att bygga och drifta ett vattenkraftverk påverkar vattendragen. Cloudberry uppfyller de strikta miljökrav som gäller vattenkraftsektorn. Vi tar hänsyn till kraven på minimi-vattennivåer och övervakar vattenflödet och den biologiska mångfalden, och agerar när det krävs och behövs.

Tverrdalselvi4
Tverrdalselvi7
Tverrdalselvi
Odal Vind fotograf Eivind Røhne 2
Odal Wind. Photo: Eivind Røhne

Vindkraft

Vindkraften har snabbt utvecklats till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen och ger förnybar energi. Konkurrenssituationen och de goda vindförhållanden som råder i Norden gör det attraktivt att äga, utveckla och driva vindkraftsparker i Norge och Sverige.

Vindkraftens påverkan på miljön och det omgivande landskapet är huvudsakligen visuell. En vindkraftspark kräver goda vindförhållanden och byggs därför vanligen på höjder eller öppna landskap.

För att minimera vindparkernas visuella påverkan och minska markanvändningen och ljudnivån på marknivå är vårt mål att bygga större, men färre vindturbiner. Vi försöker samtidigt ta hänsyn till storleken på den yta som skuggas och potentiell isbildning under kallt väder.

Vindkraftsparker och tillhörande infrastruktur kan påverka förhållandena för växter, fåglar och andra djur, och förändra deras livsvillkor. För att identifiera potentiella negativa effekter på miljö, natur och vilda djur inför uppförandet av en vindkraftspark genomförs omfattande undersökningar.

För att projektet ska kunna genomföras krävs att dessa undersökningar visar att risknivån ligger på en acceptabel nivå.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, våra prioriteringar och vad vi åstadkommit i vår hållbarhetsrapport.


Odal Vind fotograf Eivind Røhne 2
Hån januar
Hån januar3 16 9