Høringsinnspill Grunnrenteskatt


Cloudberry har i dag sendt inn våre innspill til høringen om innføringen av grunnrenteskatt på vindkraft i Norge.

Vi er glade for at Regjeringen i høringsnotatet fastslår at «vindkraft på land er en viktig del av den norske energiforsyningen. Norge har svært gode vindressurser, og vindkraft på land er i dag den kraftproduksjonsteknologien som kan bygges ut med lavest kostnader», og videre at «Regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft». Cloudberry deler denne virkelighetsforståelsen.

I lys av dette, er det krevende å ta inn over seg de vidtrekkende, negative konsekvensene av Regjeringens foreslåtte innretning av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Forslaget, slik det er presentert, preges av manglende utredninger, som gir seg uttrykk i flere svært negative, utilsiktede konsekvenser. Innføres grunnrenteskatten slik den er foreslått, blir regjeringens egne mål om utslippskutt, kraftbalanse og industrivekst umulige å nå. I tillegg risikerer Regjeringen at eksisterende vindkraftverk går konkurs, hvorpå mange TWh med langsiktige kraftkjøpsavtaler med kraftkrevende industri termineres.

Cloudberry har fire hovedforslag til endring av grunnrenteskatten for vindkraft.

1. Unnta eksisterende vindkraft fra grunnrenteskatt.

2. Sikre at grunnrenteskatten for ny vindkraft blir en ren kontantstrømskatt med direkte utbetaling av negativ skatt uten fremføring slik som for nye investeringer i vannkraft.

3. Verdsettingen må ta utgangspunkt i faktisk oppnådd pris, ikke spotmarkedspriser.

4. Heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for vindkraft fra 1 MW / 5 turbiner til 10 MW, tilsvarende grensen for småskala vannkraft, for å sikre lønnsomhet for mindre utbygginger av vindkraft på industrialiserte områder («nærvind»).

Hele høringsinnspillet vårt finnes som vedlegg, under.

Høringsinnspill Grunnrenteskatt vindkraft CCE

Høringsinnspill Grunnrenteskatt vindkraft CCE 150323 (pdf)

Vedlegg 1 Høringsinnspill Statsbudsjett EMK CCE okt2022 (pdf)