Cloudberry deltar i Stortingshøring


19/10 avholder Energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin høring om Statsbudsjettet 2023. Cloudberry har sendt inn sitt skriftlige høringsinnspill, og vil delta på høringen representert ved CEO Anders Lenborg og CCO Andreas Thon Aasheim

Det er mye i Statsbudsjettet vi gjerne vil bruke tid på å diskutere, som den svært positive styrkingen av NVE, tilgangen på kraft over tid og kraftsituasjonen, men for oss er det altoverskyggende forslaget til grunnrenteskatt på landvind. Ordningen foreslås å tre i kraft ved nyttår, men utformingen er alt annet enn klar, den varslede høringen lar vente på seg og Stortinget får ikke vedtatt detaljene før våren 2023. Vi finner det svært krevende at en slik fundamental endring foreslås uten tilstrekkelig utredning, og det vil føre til økt usikkerhet og risiko for så vel oss, vindkraftbransjen for øvrig, samt kommunesektoren.

Innretningen av den foreslåtte grunnrenteskatten for vindkraft får så store konsekvenser for eksisterende og ny vindkraft, at vi ser det som lite trolig at det blir bygget mer vindkraft i Norge i overskuelig fremtid. Vi frykter også at eksisterende vindkraftverk vil gå konkurs, og konsekvensen kan bli at inngåtte kraftsalgsavtaler med kraftkrevende industri kan bli terminert. Konsekvensene for kraftkrevende industri i Norge blir i så fall vidtrekkende.

Stortinget må ta på dypt alvor at Norge styrer mot kraftunderskudd i 2026, og at endringer av skattesystemet derfor må sikre lønnsomheten til ny og eksisterende produksjon av fornybar energi. Det er helt avgjørende for gjennomføringen av viktige klimatiltak og for å sikre næringsliv og husholdninger tilgang på ren og rimelig kraft.

Vi støtter, prinsipielt, innføringen av grunnrenteskatt for vindkraft på land, og har i vårt skriftlige innspill redegjort for tre konkrete endringer vi mener vil opprettholde intensjonen til grunnrenteskatten, sikre tilstrekkelig lønnsomhet for eksisterende vindkraftverk, samt legge til rette for en videre utbygging av lønnsom vindkraft.

Det er disse tre endringene vi kommer til å bruke våre tilmålte 180 sekunder foran komiteen til å fokusere på:

1. Sikre at den nye grunnrenteskatten blir en ren kontantstrømskatt med direkte utbetaling av negativ skatt uten fremføring slik som for nye investeringer i vannkraft. Dette vil sikre likebehandling mellom teknologier.

2. Innføre en overgangsordning for eksisterende vindkraftverk, som ivaretar lønnsomheten til disse; som hensyntar den beskjedne avkastningen disse har; ivaretar kraftverkenes evne til å møte sine låneforpliktelser; beskytter inngåtte PPAer med kraftintensiv industri og ikke i unødvendig grad rammer Norges evne til å tiltrekke seg institusjonelle investorer til denne og andre næringer, som for eksempel havvind.

3. Heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for vindkraft fra 1 MW / 5 turbiner til 10 MW, tilsvarende grensen for småskala vannkraft, for å sikre likebehandling mellom teknologier og legge til rette for utbygginger av mindre vindkraft på industrialiserte områder som har lavere lønnsomhet enn store vindparker.

Hele vårt høringsinnspill finnes vedlagt.

Stortingshøringen kan man følge live på Stortingets stream her: https://www.stortinget.no/no/H...

Høringsinnspill Statsbudsjettet Clourberry Clean Energy ASA

Høringsinnspill Statsbudsjett EMK CCE (pdf)