Vindpark Vänerhavet

Cloudberry Offshore Wind undersöker möjligheterna för en vindkraftspark i Vänerns vatten. Under 2023 och 2024 har Cloudberry utvecklat ett projektförslag i Götene, Mariestad och Gullspångs kommuner. För närvarande har projektutvecklingen pausats.

Elbehovet i Västsverige och i Skaraborg väntas öka kraftigt redan till 2030 för att möta nuvarande industris behov att ersätta fossila bränslen, för att möjliggöra utvecklingen av nya industrietableringar och för att facilitera den samhällsutveckling som följer av detta. I hela Västra Götalandsregionen används idag ca 19 TWh el. Men endast 6 TWh produceras lokalt inom regionen. Regionen har gjort bedömningen att elproduktionen behöver öka med 15-20 TWh redan till 2030.

Vindpark Vänerhavet har potential att bidra med en väsentlig del av detta behov och stärka hela regionens försörjningstrygghet genom lokal, förnybar och konkurrenskraftig elproduktion. Projektet kan bli en viktig kugge i regionens framtidsbygge och bidra till såväl direkta arbetstillfällen som bättre förutsättningar att locka nya industrietableringar och kompetent arbetskraft.

Vänern är stor och kan liknas vid ett innanhav. Potentialen för vindkraft är god och de aktuella utredningsområdena har både bra vindar och tillräckligt grunda vatten för att möjliggöra bottenfasta fundament. Utredningsområdet består av två områden. Det största området ligger norr om Mariestads skärgård i Mariestads och Gullspångs kommun och det något mindre området ligger väster om Mariestads skärgård i Mariestads och Götene kommun. Utifrån tidiga dialoger och samråd minskas området ned för hänsyn till natur och miljö, människor som bor och vistas i området, samt övriga verksamheter. Slutmålet är att använda delar av det ena eller det andra området, alternativt en kombination av mindre delar av båda områdena. Storleksmässigt är målsättningen att bygga en park runt 500 MW till upp mot 1 GW i installerad effekt. Det skulle motsvara en årlig elproduktion på ca 1,9 – 3,8 TWh.

Cloudberrys mål är att vara en lokalt närvarande aktör som i samverkan med invånare, föreningar, företag och organisationer verkar för goda lösningar som gynnar såväl ekosystem som näringsliv och invånare i regionen.

IMG 4767

Fakta

Kommun Mariestad kommun, Götene kommun och Gullspångs kommun
Potentiell effekt och elproduktion Runt 500 - 1000 MW och 1,9 - 3,8 TWh
Teknik Bottenfasta fundament
Status Projektutvecklingen är för närvarande pausad

Relevanta filer

Delaktighet genom tidig dialog


Vår övertygelse är att framgångsfaktorn i energiomställningen är genuint engagemang som skapar tillit. Vår ambition är att långsiktigt skapa bestående värden som sträcker sig bortom vår egen verksamhet och som kommer hela samhället till del.

För att kunna utforma ett vindkraftsprojekt utifrån dessa värden, så vill vi skapa en delaktighet redan från första början. Genom exempelvis enkätundersökningar och dialoger har vi arbetat med att

  • förstå hur människor använder området på och omkring Vänern idag
  • förstå vilken relation människor har till sitt lokala landskap

Vår målsättning är att lyssna in invånare och intressegrupper för att kunna lära av deras lokala kunskap kring platsen. Vi strävar efter att skapa delaktighet genom att erbjuda möjligheter till påverkan och samtidigt säkerställa tydlighet och öppenhet kring processen och projektet.

Genom dialogerna har vi fått en bättre förståelse för landskapens betydelse i och omkring områdena och betydelsen som Vänern har inte minst som källa till natur och rekreationsupplevelser. Vi har i samtal med berörda uppfattat att det finns en genuin oro kring projektet kopplat till olika aspekter av påverkan på landskap och miljö. Samtidigt har vi också lärt oss att det finns bred förståelse för den pågående klimatomställningen och elektrifieringen som lösning och hur det leder till ett stort behov av mer lokal elproduktion. Vi vet också genom den attitydundersökning vi genomfört att stödet för mer lokal förnybar elproduktion generellt, och även vindkraft i Vänern specifikt, är klart större än motståndet.

I Mariestad har politikerna under våren 2024 beslutat om ett ställningstagande att inte inkludera områden i Vänern i sitt arbete med att identifiera nya områden för vindkraft i kommunen (Mariestads politiker säger nej till vindkraft i Vänern: ”Inte realistiskt”, Mariestadstidningen 18 apr).

Vi ser alltjämt en stor potential med vindkraft i Vänern och tror att det kan vara en bra lösning för regionens stora behov av ny elproduktion. Huvuddelen av båda de områden vi undersökt ligger i Mariestads kommun. Med anledning av ställningstagandet från Mariestads kommun har vi beslutat att för närvarande pausa projektutvecklingen.

Anmälan till informationsutskick Vindpark Vänerhavet

Här kan du anmäla din mejladress till informationsutskick om projektet.


Fakta om vindkraft

Infrastrukturprojekt som detta väcker nyfikenhet, intresse och kanske oro. Då är det viktigt att ha korrekt fakta. Det florerar ofta myter om vindkrafts påverkan på hälsa och miljö vilket kan skapa onödig oro. För vidare läsning rekommenderar vi pålitlig fakta från t.ex.

Linus Palmblad 3 sq

Linus Palmblad, Projektledare

lp@cloudberrywind.se