Vindpark Vänerhavet

Cloudberry Offshore Wind undersöker möjligheterna för en vindkraftspark i Vänerns vatten. Elbehovet i Västsverige och i Skaraborg väntas öka kraftigt redan till 2030 för att möta nuvarande industris behov att ersätta fossila bränslen, för att möjliggöra utvecklingen av nya industrietableringar och för att facilitera den samhällsutveckling som följer av detta. I hela Västra Götalandsregionen används idag ca 19 TWh el. Men endast 6 TWh produceras lokalt inom regionen. Regionen har gjort bedömningen att elproduktionen behöver öka med 15-20 TWh redan till 2030. Vindpark Vänerhavet har potential att bidra med upp till en fjärdedel av detta behov och stärka hela regionens försörjningstrygghet genom lokal, förnybar och konkurrenskraftig elproduktion. Projektet kan bli en viktig kugge i regionens framtidsbygge och bidra till såväl direkta arbetstillfällen som bättre förutsättningar att locka nya industrietableringar och kompetent arbetskraft.

Vänern är stor och kan liknas vid ett innanhav. Potentialen för vindkraft är god och de aktuella utredningsområdena har både bra vindar och tillräckligt grunda vatten för att möjliggöra bottenfasta fundament. Utredningsområdet består av två områden. Det största området ligger norr om Mariestads skärgård i Mariestads och Gullspångs kommun och det något mindre området ligger väster om Mariestads skärgård i Mariestads och Götene kommun. Utifrån tidiga dialoger och samråd kommer parken begränsas för hänsyn till natur och miljö, människor som bor och vistas i området, samt övriga verksamheter. Storleksmässigt är målsättningen bygga upp mot 1 GW i installerad effekt och då kunna producera ca 3,8 TWh årligen. Detta kan vi uppnå genom att använda delar av det ena eller det andra området eller en kombination av delar av båda.

Cloudberrys mål är att vara en lokalt närvarande aktör som i samverkan med invånare, föreningar, företag och organisationer verkar för goda lösningar som gynnar såväl ekosystem som näringsliv och invånare i regionen.

Vindpark Vänerhavet

Fakta

Kommun Mariestad kommun, Götene kommun och Gullspångs kommun.
Potentiell effekt och elproduktion Upp till 1000 MW och 3,8 TWh.
Teknik Bottenfasta fundament.
Status Tidig dialog och utformning. Planerat samråd senare under 2024.

Relevanta filer

Delaktighet genom tidig dialog


Vår övertygelse är att framgångsfaktorn i energiomställningen är genuint engagemang som skapar tillit. Vår ambition är att långsiktigt skapa bestående värden som sträcker sig bortom vår egen verksamhet och som kommer hela samhället till del.

För att kunna utforma ett vindkraftsprojekt utifrån dessa värden, så vill vi skapa en delaktighet redan från första början. Därför kommer vi nu under början av 2024 genomföra en tidig dialog, där vi vill:

  • Förstå hur människor använder området på och omkring Vänern idag
  • Förstå vilken relation människor har till sitt lokala landskap

Vår målsättning är att lyssna in invånare och intressegrupper för att kunna lära av deras lokala kunskap kring platsen. Vi strävar efter att skapa delaktighet genom att erbjuda möjligheter till påverkan och samtidigt säkerställa tydlighet och öppenhet kring processen och projektet. Inspelen kommer användas för att utforma ett vindkraftsprojekt som är anpassat till lokala förhållanden, innan vi kommit för långt i tillståndsprocessen. Denna dialog kommer att äga rum under början av året.

Om vi sedan går vidare med vindkraftsprojektet kommer alla berörda parter, inklusive medborgare, verksamheter och organisationer, ha möjlighet att komma med inspel till projektet i det officiella samrådet.

Dialog- och tillståndsprocessen

Att söka tillstånd för vindkraftsparker tar tid. Bilden nedan beskriver ungefär när i tiden vi förväntar oss nå olika delar av tillstånds-och byggprocessen från dess att vi börjar jobba med ett projekt. Det här är en övergripande bild av vår process, och delstegens varaktighet kan variera betydligt beroende på flera olika faktorer.

Samrådsprocess tidslinje2

Tidsplan

Stora infrastrukturprojekt som detta tar tid, och tidsplanen kan påverkas av många olika faktorer. En preliminär målsättning för projektet är:

  1. Tidig dialog: Början av 2024
  2. Samråd: Senare 2024
  3. Tillståndsansökan inlämnas: 2026
  4. Byggstart: Ca 2030
  5. Driftstart: Ca 2032

Anmälan till informationsutskick Vindpark Vänerhavet

Här kan du anmäla din mejladress till informationsutskick om projektet.


Fakta om vindkraft

Infrastrukturprojekt som detta väcker nyfikenhet, intresse och kanske oro. Då är det viktigt att ha korrekt fakta. Det florerar ofta myter om vindkrafts påverkan på hälsa och miljö vilket kan skapa onödig oro. För vidare läsning rekommenderar vi pålitlig fakta från t.ex.

Linus Palmblad 3 sq

Linus Palmblad, Projektledare

lp@cloudberrywind.se