Sundby vindpark (Kafjärden)

Om Sundby vindpark (tidigare Kafjärden)

Cloudberry Clean Energy med utvecklingskontor i Eskilstuna har i december 2022 fattat ett investeringsbeslut att bygga Sundby vindpark (tidigare: Kafjärden) utanför Eskilstuna. För första gången i Sverige kommer befintlig infrastruktur återbrukas. Detta ger lägre klimatavtryck och en rekordsnabb byggtid som gör att nio turbiner inom bara ett år kan börja tillföra en årsproduktion om 89 GWh. Detta innebär nästan en fördubbling av nuvarande elproduktion i kommunen.

Under våren 2022 förvärvade Cloudberry Clean Energy det sedan länge påbörjade projektet vid Kafjärden utanför Eskilstuna. Tack vare den snabba teknikutvecklingen ansågs projektet länge som passé. Men på grund av rådande omvärldsfaktorer med höga elpriser och ansträngt elförsörjningsläge, inte minst i SE3 där Eskilstuna ligger, vill Cloudberry visa att det går att förädla projektet genom klimatsmart återbruk av gammal infrastruktur. Och det snabbt: parken ska stå klar redan i slutet av 2023 för att tillföra välbehövlig ny förnybar el till det lokala elsystemet.

– Eskilstuna förbrukar i nuläget nästan tio gånger mer el än som produceras. Med den här satsningen får vi, på bara ett år, nästan 89 GWh ny lokal förnybar kraftproduktion på plats. Det är nästan en fördubbling av nuvarande elproduktion och oerhört angeläget för att trygga elförsörjningen och kommunens fortsatta utveckling, säger Daniel Kulin, projektledare på Cloudberry Wind.

Vi har i projektet sett till att återbruka existerande infrastruktur så långt det går. Ett exempel är att vi kommer att använda de befintliga gjutna plattorna för benen till kranen som kommer lyfta turbinerna på plats. Något som har varit långt ifrån självklart. Enbart detta kommer spara utsläpp av 700 ton koldioxid.

Elektrifiering är en nyckel för klimatomställningen och vindkraft är det kraftslag som snabbast kan byggas ut för att möta samhällets växande behov. Enligt Energimyndighetens nuvarande strategi för vindkraftsutbyggnad bör Sörmland ha kapacitet för minst 2 TWh vindel – 95 nya vindkraftverk. Nu får Sörmlands alltså sin första vindpark om nio stycken.

Vad händer nu

Alla turbiner är nu installerade och de genomgår nu fortsatt ett antal test för att kontrollera att alla system fungerar som de ska. Under denna period går elen ut på nätet. På marken fortgår arbetet att återställa ytor och de sista täckningsarbetena för kablar, vi ber därför alla att respektera gällande avspärrningar.

Sundby turbin

Fakta

Kommun Eskilstuna kommun
Antal vindkraftverk 9
Vindkraftverk Vestas
Märkeffekt/turbin 3.6 MW
Byggnation Ett år
Idrifttagning Q4 2023
Förväntad årsproduktion 89 GWh
Status Under byggnation

Frågor och svar

Infrastrukturprojekt som detta väcker nyfikenhet, intresse och kanske oro. Då är det viktigt att ha korrekt fakta. Det florerar ofta myter om vindkrafts påverkan på hälsa och miljö vilket kan skapa onödig oro. För vidare läsning rekommenderar vi pålitlig fakta från t.ex.

Vilket område rör det sig om?
På vindbrukskollen hittar du en interaktiv karta där du kan se området.

Vem äger parken och vem köper elen?
Cloudberrys affärsidé är att vara en långsiktig ägare av våra egna tillgångar, och det gäller även här. Cloudberry hade från början som idé att alla skulle kunna vara med och påverka bolagets och ta del av det vi skapar, därför är vi noterade på Oslobörsen där alla kan bli aktieägare. Elen kommer vi att sälja på den öppna marknaden via Nordpool, det är i nuläget det bästa sättet att bidra till det ansträngda läget både vad gäller effekt och elpriser.

Kommer parken vara subventionerad av skattemedel?
Nej. Landbaserad vindkraft är idag en av de allra billigaste sätten att producera el på, helt osubventionerad. Kafjärden bär helt sina egna kostnader, även för anslutningen till elnätet. För att snabba på utbyggnaden av förnybar el fanns tidigare ett system med elcertifikat, men detta är inte längre aktuellt.

Varför tog ni över det här projektet?

Det finns ett stort underskott på lokal elproduktion i regionen, och eftersom den största delen av infrastrukturen i form av fundament och vägar redan finns, kan det gå snabbt att få allting på plats. Det är dessutom klimatsmart, vi har t.ex. kravställt att kranen som används för montering av tornen använder befintliga plattor för benen, istället för att gjuta nya, vilket sparar nästan 700 ton utsläpp av koldioxid.

Hur säkerställer ni att parken inte kommer skada lokalt djurliv eller bullrar?
Förutom de förstudier som gjorts så kommer vi att ha flera kontrollprogram för att säkerställa just detta, det är ett krav i tillståndet. I tillståndsansökan som sedemera har fastslagits efter överklagan till Mark- och miljödomstolen så är parkens påverkan på omgivningen acceptabel och inom riktlinjerna.

Hur blir det med ljud från vindkraftverken?
Vi har gjort beräkningar som visar att vi uppfyller kraven, max 40 dB utomhus vid bosättningar, det är i nivå med, eller tystare än, naturligt bakgrundsljud. Detta kommer att följas upp via kontrollprogram. Läs mer om ljud från vindkraftverk här.

Hur blir det med störande skuggor?

Det finns regler att det inte får förekomma skuggor mer än 8h/bosättning per år. För att säkerställa det så har vi en funktion som automatiskt stänger ned turbinen om det under en period skulle finnas risk för besvärande skuggor beroende på solens läge.

Kontaktpersoner

Hesam Mortazavi, Ansvarig förvaltare

073-259 40 44

hm@captiva.no

Joachim Espvik, Byggprojektledare

+47 911 03 525

je@captiva.no