Miljø


Minimering av fotavtrykket vårt.


Vi fører en kontinuerlig dialog med lokale interessenter for å sikre at vi minimerer fotavtrykket fra våre vann- og vindprosjekter. I Norge og Sverige stiller myndighetene strenge miljøkrav – som vi overholder: Prosjektene våre må alltid godkjennes av myndighetene. Områdene vi bygger i skal i så stor grad som mulig settes tilbake til sin opprinnelige stand, for eksempel gjennom opprydning og beplantning.

Vannkraft

Vannkraft gir ingen direkte utslipp, og er blant de beste kraftproduksjonsteknologiene når det gjelder utslipp av klimagasser. I Norge har vannkraft blitt produsert i mer enn 100 år, og miljøforhold er strengt regulert av regjering og konsesjonsmyndigheter.

Utvikling og drift av vannkraftverk

Utvikling og drift av vannkraftverk påvirker elveløp. Vi overholder derfor strenge miljøkrav for vannkraftindustrien, herunder krav om minimum vannstand og overvåking av det biologiske mangfoldet. Der det er nødvendig og påkrevd, iverksetter vi tiltak.

HUG00586
HUG00579
HUG00574

Vindkraft

Vindkraft har raskt blitt en av de mest kostnadseffektive kildene til fornybar kraftproduksjon. Kombinasjonen av gode vindforhold og kostnadsmessig konkurransekraft, gjør det svært attraktivt å eie, utvikle og drifte vindparker i Norge og Sverige.

Utvikling og drift av vindkraft

Utvikling og drift av vindparker påvirker først og fremst miljøet gjennom synligheten i landskapet. Siden en vindpark er avhengig av gode vindforhold, må den som regel plasseres høyt i terrenget eller i åpent landskap. Det må også tas andre hensyn enn til synlighet. Blant annet vurderer vi nærhet til annen infrastruktur, lyd og skygge fra turbinene samt potensielle iskast under visse værforhold.

Getty Images 1136829712 Recolored
Getty Images 1135771630 Recolored 2
Røyrmyra 03